Tue, Oct 24, 2017 16:56
29°C
  Breaking News  

होमपेज › Soneri › आता सलमानची दुसरी 'किक'

आता सलमानची दुसरी 'किक'

By | Publish Date: Jul 21 2017 1:50PM

‘w~§B©: nwT>mar Am°ZcmB©Z

2014 ‘ܶo gb‘mZMm "{H$H$' [abrO Pmbm hmoVm. {X½Xe©H$ d {Z‘m©Vo gm{OX Zm{S>¶mS>dmbm ¶m§Mm hm {MÌnQ> adr VoOm ¶m§À¶m VocwJy {MÌnQ>mMm [a‘oH$ hmoVm. ¶m {MÌnQ>mV O°H${cZm ’$Zmª{S>g, ZdOwÔrZ {gÔrH$s gh aUXrn hþÈ>m ¶m§Zr ^y{‘H$m Ho$cr hmoVr. AàVr‘ A{^Z¶mgmo~VM ñQ>§Q>hr àoúmH$m§Zm ¶m {MÌnQ>mV AZw^dVm Amco hmoVo. ˶m‘wio hm {MÌnQ> Mm§JcmM JmOcm hmoVm. A{cH$S>o EImXm {MÌnQ> {ZKmcm, Vmo JmOcm H$s, àoúmH$m§Zm CËgwH$Vm cmJyZ amhmVo Vr ˶m {MÌnQ>mMm nwT>Mm ^mJ {ZKoc H$m? {ZKcmM Va ˶mMr ñQ>moar H$m¶ AgUma? ¶mMr! "{H$H$' nm{hë¶mZ§Va AerM CËgwH$Vm àoúmH$m§Zm cmJyZ hmoVr. AmVm àoúmH$m§Mr hr BÀN>m cdH$aM nyU© hmoUma Amho. H$maU 2019 À¶m {¼g‘gcm ¶oVmo¶ "{H$H$ 2'!

"{H$H$' À¶m n{hë¶m ^mJmÀ¶m eodQ>mnmgyZM "{H$H$ 2' ñQ>moar Mmcy hmoB©c. {X½Xe©H$ d {Z‘m©Vo gm{OX Zm{S>¶mS>dmbm ¶m§Zr {MÌnQ>mMr pñH«$ßQ> nyU©  Ho$cr AgyZ ¶m ñQ>moar‘ܶo O~aXñV A°³eZ Am{U grZ àoúmH$m§Zm AZw^dVm ¶oUma AmhoV. nwT>À¶mM ‘{hݶmV gm{OX pñH«$ßQ>da gc‘mZer MMm© H$aVrc. {MÌnQ>mMo eyQ>tJ 2019 À¶m gwédmVrcm gwé hmoB©c Am{U {¼g‘gcm {MÌnQ> [acrO Ho$cm OmB©c.

¶m {MÌnQ>mV "{H$H$' ‘Yrc gc‘mZMrM A°³eZ AZw^dVm ¶oUma Amho, nU O°H${cZm ’$Zmª{S>g, ZdOwÔrZ {gÔrH$sgh aUXrn hþÈ>m ¶m§À¶m ^y{‘H$m AgUma Amho H$s, Zmhr ho AÚmn Var ñnï> Pmcoco Zmhr.